Suppleanter og vakancer

Hvornår skal en suppleant indkaldes?

Valgreglerne regulerer ikke, hvornår der skal indkaldes suppleanter. Svaret på dette findes i organets forretningsorden. Hvis organet ikke har udfærdiget en sådan, tages udgangspunkt i Aalborg Universitets standardforretningsorden for kollegiale organer, der administreres af Rektorsekretariatet. Som udgangspunkt vil der iht. standardforretningsordenen alene skulle indkaldes en suppleant, såfremt et medlem er inhabil, mister sin valgbarhed eller har forfald i længere tid.

Hvem skal indkaldes som suppleant?

Hvis der ved et givent valg har været et antal kandidater, der ikke er blevet valgt, vil suppleanter kunne indkaldes blandt de ikke-valgte kandidater. Suppleantrækkefølgen vil om muligt fremgå af valgresultaterne, men hvis dette ikke er tilfældet, vil Valgsekretariatet kunne være behjælpelig med oplysning om rækkefølgen.

Såfremt ingen suppleant er tilgængelig?

Er ingen suppleant tilgængelig, skal der først findes en suppleant - enten ved en indstillingsprocedure eller gennem afholdelse af et egentligt suppleringsvalg (oversigt over konkrete indstillinger fremgår nedenfor):

  • Bestyrelsen (valggruppe 1 og 2): der afholdes som udgangspunkt suppleringsvalg.
  • Akademisk råd, institutråd, studienævn og ph.d.-udvalg: der anvendes en indstillingsprocedure, hvor dekanen efter en høring af det pågældende organ indstiller en kandidat med valgret til organet. Valgsekretariatet udarbejder en skrivelse, som sendes til de valgberettigede med en indsigelsesfrist på mindst 1 uge. Hvis der ikke indkommer berettiget indsigelse inden udløbet af fristen, vil den indstillede uden videre indtræde som fuldgyldigt medlem af organet.

Vakancer i nuværende valgperiode

Valgreglerne giver i bestemte tilfælde mulighed for at indsætte nye medlemmer i et styrende organ, hvis der opstår en vakance (indstillinger). Også i tilfælde af at mandatantallet i et organ forøges, foreskriver valgreglerne, hvorledes yderligere medlemmer indsættes (udpegninger). Nedenfor findes en oversigt for hver valggruppe, hvor der er angivet indstillinger og udpegninger for deres respektive valgperiode.

Valg på AAU
Læs også om